บริษัท อิซปาล คอร์เรชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อ เดือนมกราคม 2544 ในช่วงแรกบริษัทได้เปิดดำเนินการ เพื่อการรับงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ เว็บไซต์ให้แก่ลูกค้าทั่วไป จนถึงปี 2545 บริษัท เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการงานด้านคลินิกและช่วยให้แพทย์บันทึกข้อมูลการรักษาคนไข้แทนระบบกระดาษ

บริษัท จึงได้เริ่มพัฒนาสำหรับคลินิกรักษาทั่วไปในนามโปรแกรม อิซปาล คลินิก แอสซิสแทนต์ izpal Clinic Assistant ขึ้น

บริษัท ได้พัฒนาระบบบริหารงานคลินิกเรื่อยมาตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี เพื่อให้รองรับความต้องการของคุณหมอ พนักงาน และผู้บริหาร 👨‍⚕️ 👩‍⚕️ 👨‍💼

ในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทและทีมงาน ได้รับเกียรติและการอนุเคราะห์จากคุณหมอ และทีมงานเจ้าหน้าที่คลินิกทุกท่านในการให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการนำมาพัฒนาต่อยอดในระบบบริหารงานจากการติดตั้งระบบโปรแกรมครั้งแรกด้วยการส่งไปรษณีย์ให้แก่คุณหมอ จนถึงการรีโมทติดตั้งในปัจจุบัน 🙏

จากการเริ่มต้นด้วยระบบคลินิกทั่วไป จนถึงที่ระบบอิซปาล คลินิก ที่ได้ติดตั้งใน คลินิกทั่วไป คลินิกตา คลินิกด้านความงาม คลินิกศัลยกรรม คลินิกสำหรับผู้มีบุตรยาก คลินิกเชี่ยวชาญพิเศษ คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกกายภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 🎉🎉🎉

ในปัจจุบันระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ บริหารคลินิกของเราได้แบ่งเป็น 3 รุ่นคลินิก

  • อิซปาล คลินิกวัน izpal ClinicOne ระบบเพื่อคลินิกขนาดเล็กหรือการดูแลสำหรับผู้ป่วยทั่วไป
  • อิซปาล คลินิกโปร izpal ClinicPro ระบบเพื่อคลินิกที่ต้องการความต้องการเพิ่มเติม พร้อมการบันทึกระบบคอร์ส
  • อิซปาล คลินิกพาร์ม izpal ClinicPrime ระบบเพื่อคลินิกที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งในส่วนการรักษา และการบันทึกข้อมูล

ในระหว่างปี 2546-2547 บริษัทได้รับเกียรติจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร เพื่อการบันทึกข้อมูลเจ้าของ สัตว์ป่วย การรักษา และระบบยา เพื่อนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนาระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ เพื่อการบริหารงานสำหรับคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ 🙏

ในโปรแกรมซอฟต์แวร์รุ่นแรก บริษัทได้แนะนำระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ในชื่อ อิซปาล เวท แอสซิสแทนต์ izpal Vet Assistant

ตลอดระยะทางบริษัทและทีมงาน ได้พัฒนาระบบเพื่อให้การทำงานของพนักงานสะดวกมากยิ่งขึ้น คุณหมอสามารถใช้งานได้ดีขึ้น ผู้บริหารสามารถติดตามและควบคุมได้ดีขึ้น 👨‍⚕️ 🐕 🐈  👩‍⚕️ 👨‍💼

บริษัทและทีมงานได้รับคำแนะนำเพื่อการปรับปรุงระบบโปรแกรมเรื่อยมา และได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือการทำงานร่วมกับทีมงานของคลินิกและโรงพยาบาล เพื่อการต่อยอดและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา

ปัจจุบัน บริษัทได้พัฒนาระบบเพื่อการดูแลงานงานคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ประกอบด้วย

  • โปรแกรมซอฟต์แวร์ อิซปาล เวทวัน izpal VetOne ระบบเพื่อการจัดการงานด้านคลินิกรักษาสัตว์
  • โปรแกรมซอฟต์แวร์ อิซปาล เวทโปร izpal VetPro ระบบการบริหารงานภายในโรงพยาบาลสัตว์

ทั้งนี้บริษัทและทีมงานได้รับโอกาสและการช่วยเหลือจากบริษัทต่างๆ เพื่อการเป็นหุ้นส่วนในการทำงานด้วยกันตลอดเวลา ทั้งจากบริษัทในและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอคำตอบเพื่อธุรกิจด้านคลินิกทั่วไป คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ 🙏

ด้วยสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ และการบริหารคลินิกมีการเปลี่ยนตลอดเวลา ทีมงาน อิซปาล ทุกคนต้องพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อเรา และระบบการดูแลสุขภาพทั้งคน และสัตวเลี้ยงให้มีความสุขตลอดไป

❤️ Happiness can be ฺBuilt ❤️