การแก้ไขฐานข้อมูลเมื่อขึ้น Suspect

เมื่อมีการใช้งานระบบฐานข้อมูลในเวลานาน หรือมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอ หรือมีอาการไฟตก หรือระบบปฎิบัติมีปัญหา หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และฮาร์ดดิสก์ มีปัญา ระบบฐานข้อมูลอาจป้องกันตัวเองไม่ให้เสียหายไปเป็นจำนวนมาก โดยการขึ้นสถานะป็น suspect

sql-suspect
สามารแก้ไขโดยการ กำหนดคำสั่งในหน้าโปรแกรมฐานข้อมูล ของ MS SQL Server Management Studio ด้วยคำสั่งดั่งนี้

=========================================================================

EXEC sp_resetstatus databasename;
ALTER DATABASE databasename SET EMERGENCY

DBCC checkdb(databasename)

ALTER DATABASE databasename SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE

DBCC CheckDB (databasename, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)

ALTER DATABASE databasename SET MULTI_USER
=========================================================================

อย่างไรก็ตาม คำสั่งนี้อาจส่วนกู้ข้อมูลบ้างส่วนมาได้ แต่อาจมีข้อมูลเสียหายไปแล้ว

การป้องกันที่ดีควรทำการสำรองข้อมูลไว้เป็นประจำ และเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนการหมดอายุจะเป็นการรักษาระบบฐานข้อมูลได้ดีที่สุด

Izpal Team