รูปแบบการตั้งราคาที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

feature_vat

ระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับเรากิจการและทุกคนที่สำคัญที่สุดคือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ Value Added Tax หรือ VAT

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่กิจการเป็นตัวแทนสรรพากรในการเก็บภาษีและนำส่งให้แก่สรรพากร ภายในเดือนถัดไป หรือบ้างท่านเรียกว่า ภาษีทางอ้อม

กิจการที่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องคิดคำนวณภาษีที่ต้องเรียกเก็บจากผู้ซื้อ ซึ่งในปัจจุบันกิจการจะเรียกเก็บภาษี 7 % จากยอดสินค้าและบริการ เช่น ยอดสินค้าและบริการ 100 บาท ยอดภาษี 7 บาท ซึ่งการเรียกเก็บเงินแบบนี้ลูกค้าอาจจะรู้สึกว่า เราต้องเสียเพิ่มอีกหรือ?

การกำหนดราคาขายและภาษีมูลค่าเพิ่มจึงมี 2 รูปแบบ คือ

  1. ภาษีแบบแยกนอก คือ การกำหนดราคาสินค้าและเรียกเก็บภาษีเพิ่ม คือ ราคาสินค้าและบริการ 100 บาท คิดค่าภาษีเพิ่ม 7 บาท ลูกค้าจ่าย 107 บาท
  2. ภาษีแบบรวมใน คือ การกำหนดราคาสินค้าและเรียกเก็บภาษีในตัว คือ ราคาสินค้าและบริการ เรียกเก็บ 100 บาท โดยลูกค้าจ่ายตามยอดนี้ และมูลค่าสินค้าและบริการคือ 93.46 (100×100/107) และยอดภาษีคือ 6.54 (100×7/107)

ซึ่งในระบบโปรแกรม อิซปาล คลินิก : ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก และ โปรแกรม อิซปาล เวท : ซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาลสัตว์ สามารถกำหนดการคำนวณภาษีทั้งในส่วนของแยกนอก และ รวมในได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.rd.go.th/publish/307.0.html

Izpal Team