เงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม

บริษัท อิซปาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฉบับนี้ ขอเตือนให้ท่านอ่านข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดก่อนที่ท่านจะะเข้าผูกพันตามสัญญาโดยการเปิดใช้งานโปรแกรม

เมื่อท่านอ่านข้อความในสัญญาฉบับนี้แล้ว หากไม่ตกลงตามสัญญา ขอให้ส่งแผ่นดิสก์พร้อมซองบรรจุที่ยังไม่ได้ปิด และสิ่งที่แนบมาด้วยทั้งหมด (รวมทั้งเอกสารและปกหรือที่ใส่เอกสารอื่นๆ) คืนไปยังสถานที่ที่ท่านได้รับสิ่งเหล่านี้มาภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับแต่วันได้รับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เมื่อท่านเปิดซองใส่แผ่นดิสก์ที่ปิดผนึกนี้ และ/หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ ถือว่าท่านยอมผูกพันในฐานะผู้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญาแบับนี้ โดยผู้อนุญาตและผู้รับอนุญาตตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

1. การอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.1 ผู้อนุญาตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ซึ่งท่านได้ติดตั้งและใช้งานนี้

1.2 ผู้อนุญาตตกลงอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุในสัญญานี้ในลักษณะดังต่อไปนี้

1.2.1 ผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในขณะเดียวกัน จะมีได้ไม่เกิน 1 คน (หนึ่งคน) ซึ่งหมายความว่า บุคคลหลายคนอาจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ แต่ต้องใช้ทีละคน

1.2.2 ผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในขณะเดียวกัน จะมีได้มากกว่า 1 คน (หนึ่งคน) แต่ผู้รับอนุญาตจะต้องทำสัญญากับผู้อนุญาตอีกฉบับหนึ่งเพื่ออนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งคนในขณะเดียวกันได้

 

2. สิทธิของคู่สัญญา

2.1 ผู้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญานี้

2.2 ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิที่จะให้เช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเอกสาร หรือสิทธิใดๆ ที่ให้ไว้ตามสัญญานี้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

2.3 ผู้รับอนุญาตมีสิทธิโอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ พร้อมด้วยสัญญาฉบับนี้ สำเนาทุกชุดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเอกสารประกอบการใช้ทั้งหมดให้แก่ผู้รับโอน โดยผู้รับโอนจะต้องตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงในสัญญานี้

2.4 ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 1 ชุด (หนึ่งชุด) เพื่อป้องกันการสูญหายในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

2.5 ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกโฆษณา แปล แก้ไขชื่อ เลข รหัส หรือเรียบเรียงใหม่ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

2.6 ผู้รับอนุญาตขอรับรองว่าจะไม่ ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจน

ซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อนุญาตโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

 

3. ข้อจำกัดความรับผิดและการรับประกัน

3.1 ผู้อนุญาตขอรับประกันว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ตามที่กำหนดไว้ทุกประการเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตรับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3.2 ผู้อนุญาตยินยอมรับผิดในการชดใช้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือโปรแกรมอื่นๆ หรือสิ่งอื่นใด อันเกิดขึ้นจากความชำรุด

บกพร่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ หากผู้รับอนุญาตได้ใช้และบำรุงรักษาตามปกติภายในระยะเวลา 1 ปี (หนึ่งปี) นับจากวันส่งมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงินตามมูลค่าปัจจุบันของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือโปรแกรมอื่นๆ หรือสิ่งอื่นใด แต่ไม่เกินจำนวนเงินค่าโปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ ทั้งนี้ความเสียหายจะต้องไม่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุ การใช้โดยวิธีการที่ผิด หรือการใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

 

4. การรักษาความลับทางการค้า

ผู้รับอนุญาตจะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเทคนิคเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้รับอนุญาตรู้หรือควรรู้ว่าเป็นความลับทางการค้าของผู้อนุญาตในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อนุญาตให้บุคคลอื่นทราบ

 

5. คำรับรอง

ผู้อนุญาตขอรับรองและยืนยันว่า ผู้อนุญาตมีสิทธิโดยสมบูรณ์และปราศจากภาระผูกพันใดๆ อันจะทำให้เสื่อมสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสารเกี่ยวกับคู่มือการใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ และผู้อนุญาตมีอำนาจในการอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

6. การต่อสู้คดี

6.1 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นฟ้องร้องหรือใช้สิทธิจะฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้สัญญานี้ ผู้รับอนุญาตจะแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายใน 10วัน นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตทราบ และผู้อนุญาตมีสิทธิที่จะเข้าเป็นจำเลยร่วมในคดีแพ่งหรือเป็นโจทก์ร่วมในการฟ้องแย้ง และผู้อนุญาตจะให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดีตามสมควรแก่กรณี

6.2 ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับอนุญาตจากผลคดีสิทธิภายใต้สัญญานี้ ผู้อนุญาตและผู้รับอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

 

7. การระงับข้อพิพาท

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ เกิดขึ้นจากสัญญานี้ หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ รวมทั้งปัญหาการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณ์แห่งสัญญา ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายดำเนินการเจรจาตกลงกันเพื่อระงับข้อพิพาทภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ คู่สัญญาฝ่ายที่กล่าวอ้างว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นได้แจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่อาจตกลงกันได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้เสนอข้อพิพาท ที่เกิดขึ้นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ภายใน 60 วัน ให้มอบข้อพิพาทดังกล่าวแก่อนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพื่อการอนุญาตโตตุลาการและให้อยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันดังกล่าว หรือให้ศาลเป็นผู้วินิจฉับชี้ขาด

 

หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามที่

บริษัท อิซปาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โทรศัพท์ 025517671-3

โทรสาร 025517524

อีเมล์ [email protected]

เว็บไซต์ izpal.com

Izpal Team