ศูนย์ผิวหนัง มศว SWU Skin Center

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าดูแลระบบจัดการ ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งได้ย้ายระบบจากชั้น 3 เป็นชั้น 4 เพื่อการขยายงานและการดูแลคนไข้ด้านผิวหนังได้อย่างครอบคลุม

#ศูนย์ผิวหนัง #มศว #ระบบอิซปาล #ระบบบริหารงานคลินิก #izpal #ClinicSystem

Izpal Team